ಅಪರಿಚಿತನಾಗಿಬಿಡು

ಕವಿತೆ

ಅಪರಿಚಿತನಾಗಿಬಿಡು

ದೇವು ಮಾಕೊಂಡ

Foggy Road

ಅನ್ನದೇವನೋ ಪನ್ನದೇವನೋ ಈಗಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಸ್ತುತ
ನೀನೆಷ್ಟೇ ಚಿರಾಡಿದರೂ ಕಿರುಚಾಡಿದರೂ
ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದಕ ಎಂದು ಮೈಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹರಿದುಕೊಂಡರೂ
ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಥರಾನೇ ಯೋಚಿಸಿ ಹಣೆಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿದು ಕೇಕೆ ಹಾಕುವವರ ನಡುವೆ ಅಪರಿಚಿತನಂತೆ ನಿಂತು ಬಿಡು ನೀನು
ಕಂಡದ್ದು ಕಾಣದ್ದು ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಬಿಡಲಿ ಅವರು

ನಿನ್ನಷ್ಟು ಓದದವನು
ನಿನ್ನಷ್ಟು ನುರಿಯದವನು
ನಿನಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ
ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಿನ್ನ ಪೆನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು
ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಲು ಬಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಿರುಗಿ ಹೋಗು
ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ
ಇಲ್ಲಿ ಬರಿ ಭ್ರಮೆಯ ಫಸಲು ಚಿಗುರುತ್ತಿವೆ

ನೀನೊಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ಸಾಗ ಹೊರಟಾಗ
ದಾರಿಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸತ್ತರೆ
ಮುಂಚೆಯೇ ನಿನ್ನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳು
ಗೊರಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಬರೆಯಕೂಡದೆಂದು
ಕಾರಣ

ಕಾರಣ
ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅವಧಾನವಿಲ್ಲ
ಮತ್ತು
ಓದುವಿನ ಕೊರತೆಯೂ ಇದೆ
ಒಂದುವೇಳೆ
ಬದುಕಿದ್ರೆ
ಹೇಗಿದ್ದೀಯೋ ನೀನು
ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದು ಬಿಡು

**********************************

Leave a Reply

Back To Top