ಮಾಂತ್ರಿಕ ಬದುಕು

ಕವಿತೆ

ಮಾಂತ್ರಿಕ ಬದುಕು

ವಿದ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಅಡೂರ್.

Image result for photos of life in arts

ಬದುಕು ಒಂದು ದುಷ್ಟ ರಾಕ್ಷಸ
ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸುಂದರ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು
ನಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಕುರೂಪಗೊಳಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ

ಬದುಕು ಒಂದು ಕಳ್ಳಬೆಳಕು
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬರಿಸುವ ಬದುಕು
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಿದ್ದವರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿಸುತ್ತದೆ

ಬದುಕು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾಂತ್ರಿಕ
ಒಮ್ಮೆ ಕಂಡ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ
ಎಂಬಂತೆ ಮರೆಮಾಚಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ

ಬದುಕು ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಸ್ವಾರ್ಥಿ
ಬೇಕುಬೇಕೆಂಬ ಮನಸಿನ ಕನಸನ್ನು
ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ

ಬದುಕು ಒಂದು ನಿಪುಣ ಜೂಜುಗಾರ
ಇನ್ನೇನು ಗೆದ್ದೇ ಬಿಟ್ಟೆವು ಎಂದು ಬೀಗುವವರನ್ನು
ಗೆಲುವಿನ ಕನಸೂ ಕಾಣದಂತೆ ಸೋಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ

ಬದುಕು ಒಂದು ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದ ವಂಚಕ
ಸೋತು,ಬೇಸತ್ತು,ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆ ಹೊತ್ತವರನ್ನು
ಆಸೆಯೇ ದುಃಖ್ಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಎಂದು ಹೊಸಕಿ ತುಳಿದುಬಿಡುತ್ತದೆ

**************************************************

Leave a Reply

Back To Top